Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Χρηματοοικονομικά Θέματα

Υπηρεσίες οικονομικού συμβούλου

Η ΒΑΛΕΡ είναι πιθανόν η μοναδική εταιρεία συμβούλων ακινήτων στην Ελλάδα που προσφέρει, ως ξεχωριστό τμήμα, εξειδικευμένες υπηρεσίες οικονομικού συμβούλου. Η εμπειρία μας και η εξειδίκευσή μας στο τομέα αυτό, που έχει συνέργειες με τις συμβουλευτικάς μας υπηρεσίες για ακίνητη περιουσία, βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην μακρά και διαφοροποιημένη εμπειρία τόσο του Προέδρου όσο και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Δρ. Σπύρος Σαραντόπουλος έχει ολοκληρώσει περισσότερες από 150 πλήρεις μελέτες σκοπιμότητας για ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών κλάδων της Ελληνικής οικονομίας.

Τα έργα μας  ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι αφορούν  «τυπικές» εργασίες όπως η προετοιμασία επιχειρηματικών σχεδίων και οι μελέτες αξιολόγησης επιχειρήσεων αλλά και περισσότερο εξειδικευμένες εργασίες όπως: αξιολόγηση κόστους, αξιολόγηση επένδυσης, προετοιμασία –  για λογαριασμό εταιρειών — αιτήσεων για επιχορηγήσεις κάτω από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, αξιολόγηση και έλεγχος για πιστοποίηση ολοκλήρωσης επενδύσεων  – για λογαριασμό ενδιαμέσων φορέων / τραπεζών – σε σχέση με αιτήσεις για επιχορήγηση στα πλαίσια ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων κλπ. Η ΒΑΛΕΡ υπήρξε εξαιρετικά επιτυχημένη στην έγκριση αιτήσεων που έχει υποβάλλει για λογαριασμό πελατών της για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ή του Αναπτυξιακού Νόμου έχοντας επιτύχει σε ορισμένες περιπτώσεις έγκριση επί ενστάσεων.

Σημαντικές εργασίες μας είναι οι εξής:

·   Προετοιμασία αιτήσεων εταιρειών για επιχορήγηση στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων: Η ΒΑΛΕΡ ανέλαβε και ετοίμασε φακέλους για 75 επιχειρήσεις σχετικές με το εμπόριο, τις υπηρεσίες, τον τουρισμό και τη βιομηχανία σε όλη την Ελλάδα μέσα από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις. 55 από αυτές τις αιτήσεις εγκρίθηκαν – ένα ποσοστό επιτυχίας 73% – το οποίο αποτελεί ρεκόρ για τη βιομηχανία

·    Τεχνικός και Οικονομικός Έλεγχος: Η ΒΑΛΕΡ ενήργησε ως Τεχνικο-Οικονομικός Ελεγκτής για λογαριασμό τράπεζας σχετικά με προγράμματα του ΕΣΠΑ. Η ΒΑΛΕΡ εκτέλεσε πλήρεις τεχνικούς και οικονομικούς ελέγχους για να πιστοποιήσει την ολοκληρωση επενδύσεων ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με την έγκριση της αίτησης επιχορήγησης, ένα κρίσιμο στάδιο πριν από την αποδέσμευση των κεφαλαίων από την τράπεζα προς τον αιτούντα. Η ΒΑΛΕΡ έχει ελέγξει πάνω από 700 ολοκληρωμένα έργα σε όλη την Ελλάδα (550 επενδύσεις για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και πάνω από 150 για το ΕΣΠΑ), υποστηρίζοντας την τράπεζα σε δύσκολες περιπτώσεις που πέρασαν με επιτυχία ελέγχους από δημόσιες  ελεγκτικές αρχές τόσο σε πρώτο όσο και σε δεύτερο επίπεδο. .

·  Αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων: η ΒΑΛΕΡ ήταν ο κύριος σύμβουλος τράπεζας κατά την αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων συμπεριλαμβανομένων :

        ·     Εκτίμηση της σκοπιμότητας, επιλεξιμότητας και εύλογης αξίας 780 επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

        ·     Εκτίμηση της σκοπιμότητας, επιλεξιμότητας και εύλογης αξίας 1076 επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις