Εκτίμηση

Υπηρεσίες Εκτίμησης

Η ΒΑΛΕΡ προσφέρει το πλήρες πακέτο υπηρεσίων εκτίμησης για πρακτικά κάθε είδος ακινήτου και για μηχανολογικό εξοπλισμό σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα ή το Red Book του RICS, ανάλογα με την  περίπτωση, είτε την Ελλάδα είτε επιλεγμένες γειτονικές χώρες. Η ΒΑΛΕΡ είναι μία από τις ελάχιστες  εταιρείες συμβούλων που προσφέρουν υψηλότατου επιπέδου εξειδικευμένες υπηρεσίες εκτίμησης τόσο για ακίνητα όσο και για μηχανολογικό εξοπλισμό. Η ΒΑΛΕΡ είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών με Αρ. Μητρώου 2 για υπηρεσίες εκτίμησης ακίνητης περιουσίας και μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ είναι επίσης εγγεγραμμένη στο μητρώο Πιστοποιημένων Συμβούλων Ακινήτων της ΕΔΕΚΤ για υπηρεσίες εκτίμησης.

Η ΒΑΛΕΡ διατηρεί συνεργασίες με τράπεζες και έχει ολοκληρώσει έναν αριθμό αξιόλογων έργων εκτίμησης της εμπορικής η μισθωτικής αξίας ακινήτων για τράπεζες, εταιρείες χρηματοδοτικών μισθώσεων, ιδιώτες επενδυτές, εταιρείες καθώς και ιδιώτες ιδιοκτήτες ακινήτων για διαφορετικούς σκοπούς  όπως:

·         εκτιμήσεις για σκοπούς στεγαστικών δανείων

·         εκτιμήσεις για την ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΧΠΑ

·         εκτιμήσεις στο πλαίσιο συγχώνευσης ή/και εξαγοράς εταιρειών

·         εκτιμήσεις του Μητρώου Παγίων Στοιχείων

·         εκτιμήσεις για σκοπούς αγοράς/πώλησης ή εκμίσθωσης/ενοικίασης

·         εκτιμήσεις για σκοπούς δικαστικής διαμάχης (εκτιμήσεις Εύλογης Αξίας)

Σημαντιικές εργασίες είναι οι εξής:

–      Εκτιμήσεις για λογαριασμό τράπεζας με σκοπό την πώληση 180 ακινήτων κάθε είδους σε όλη την Ελλάδα που αποκτήθηκαν μέσω πλειστηριασμών

–      Εκτιμήσεις για λογαριασμό τράπεζας 20 ίδιων ακινήτων για σκοπό της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΧΠΑ

–      Εκτίμηση του Μητρώου Παγίων  τριών (3) ιδιωτικών νοσοκοεμίων για τον σκοπό της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΛΠΑ (συνολική αξία της τάξεως των €180 εκατ.)

–      Εκτίμηση ξενοδοχειακού συγκροτήματος 4 αστέρων και 800 δωματίων το οποίο διαχειρίζεται διεθνής φορεάς με σκοπό την πώληση

–      Εκτίμηση έκτασης γης 70.000 τμ με σκοπό την ανάπτυξη σύνθετου τουριστικού καταλύματος με ξενοδοχείο και εξοχικές κατοικίες με σκοπό την πώληση

–      Εκτίμηση ως Δικαστικός Πραγματογνώμων για λογαριασμό μεγάλης εταιρείας σε δικαστική διαμάχη με τοπικό Δήμο για τη διευθέτηση της τιμής αποζημίωσης δημοτικής γης στο πλαίσιο αναγκαστικής αγοράς

–      Εκτίμηση ως Δικαστικός Πραγματογνώμων για λογαριασμό φορέα του δημοσίου σε δικαστική διαμάχη με ιδιοκτήτη ακινήτου για τη διευθέτηση της νέας αναπροσαρμογής του μισθώματος

Η ΒΑΛΕΡ έχει επίσης λάβει μέρος σε κάποιους σημαντικούς διαγωνισμούς, όπως:

– ΔΕΗ:  πρωτοταστήσαμε στην δημιουργία διεθνούς κοινοπραξίας, η οποία περιελάμβανε μια κορυφαία διεθνή εταιρεία εκτίμησης μηχανολογικού εξοπλισμού και μία παγκόσμια εταιρία ελεγκτών, που ήταν μία από τις τρεις προεπιλεχθείσες (από 4 συμμετέχουσες) για το ιδιαίτερα σημαντικό έργο της εκτίμησης του Μητρώου Πάγιων αξίας περίπου €12 δις. για τον σκοπό της σύνταξης οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΧΠΑ. Η ομάδα της ΒΑΛΕΡ αποτελείτο από 8 εκτιμητές ακινήτων και 4 εκτιμητές μηχανολογικού εξοπλισμού.