Πολιτική Ποιότητας

Η «VALEUR AE», έχοντας την γνώση και την εμπειρία αναφορικά με Εφαρμογή και Διαχείριση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Στρατηγικού Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. Καθώς και στην Διαχείριση Ακινήτων όπως ,Εκτίμηση Ακινήτων & Μηχανολογικού Εξοπλισμού , Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Αξιοποίησης Ακινήτων , Τεχνικοί Έλεγχοι Ακινήτων και Πολεοδομικοί Έλεγχοι, Μεσιτεία , Ανάπτυξη Συστημάτων GIS/MIS, μπορεί και πρωτοστατεί στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται.

Μέσα από την αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων (Διεύθυνση, Προσωπικό, Συνεργάτες, Προμηθευτές αλλά κυρίως των Πελατών του) διασφαλίζει την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου του.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της «VALEUR AE»:

• Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο και εφαρμόζει σε ολόκληρη την εταιρεία και σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών του και την ικανοποίηση των πελατών του.

• Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών του, όπου είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών του και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

• Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή και /Διεργασιών καθώς και όσον αφορά υπηρεσίες. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από την Διοίκηση της εταιρείας.

• Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών του ώστε να παράγουν την Ποιότητα σε κάθε δραστηριότητα τους.

• Παρακολουθεί, μετράει, αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα.

• Η εταιρεία δεσμεύεται να τηρεί και να εφαρμόζει τις Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις.

• Παρακολουθεί και ανασκοπεί συχνά, όλους τους κινδύνους και τις ευκαιρίες, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

• Η «VALEUR AE» ευελπιστεί σε μια ευρύτερη συνεργασία καθώς αυτό που μπορεί να εγγυηθεί είναι ΠΟΙΟΤΗΤΑ σε κάθε συναλλαγή της.

Ο Διαχειριστής